ЗА СИЦ АМ Битола

За испитниот центар

 

СИЦ АМ Битола - Битола организира и спроведува испити за сите категории и национални категории (АМ, А, А1, А2, Б, БЕ, Ц, ЦЕ, Ц1, Ц1Е, Д, ДЕ, Д1, Д1Е, Ф, Г, Т). Сообраќаен Испитен Центар во Битола ги исполнува целосно предвидените критериуми во Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и просторните услови и материјално-техничката опрема. Тоа значи дека ги исполнува условите за спроведување на возачки испит.