ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија Б

 

  • Пријава за полагање на возачкиот испит
  • Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „Б“ категорија
  • Лекарско уверение не постаро од осумнаесет месеци
  • Потврда за положен испит по прва помош
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Важечка лична карта зa увид
  • Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит
  •