ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за национална категорија T

 

  • Пријава за полагање на возачкиот испит
  • Потврда за завршена обука
  • Лекарско уверение
  • Потврда за положен испит по прва помош
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Важечка лична карта
  • Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит
  •