ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија АМ

 

 • Пријава за Полагање на Возачкиот Испит
 • Лекарско уверение
 • Важечка лична карта за увид на исполнетоста на условот за возраста и тоа:
 • - наполнети 16 год. за управување со мотокултиватор, лесен трицикли лесен четирицикл
 • - наполнети 16 год. за управување со велосипед со мотор 
 • Извод од матична книга на родени
 • Доказ за завршено најмалку основно образование
 • Потврда за оспособување од прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата
 • Потврда за положен испит по Прва помош
 • Изјава на лицето или негов старател ако лицето не наполнило 18 год.
 •