ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за национална категорија Г

 

  • Пријава за полагање на возачкиот испит
  • Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „Г“ категорија
  • Лекарско уверение (за „Г“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци
  • Потврда за положен испит по прва помош
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Важечка лична карта зa увид на исполнетоста на условот за возраста (наполнети 16 год.)
  • Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит
  •