ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија ДЕ

 

  • Пријава за полагање на возачкиот испит
  • Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „ДЕ“ категорија
  • Лекарско уверение (за „ДЕ“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Доказ дека кандидатот поседува возачка дозвола за управување со возила од „Д“ категорија најмалку една година (фотокопија од возачката дoзвола заверена на нотар)
  • Важечка лична карта зa увид на исполнетоста на условот за возраста (наполнети 21 год.)
  • Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит