ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија Д1Е

 

  • Пријава за полагање на возачкиот испит
  • Потврда за завршена обука
  • Лекарско уверение не постаро од осумнаесет месеци
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Доказ дека кандидатот поседува возачка дозвола за управување со возила од „Д1“ категорија најмалку една година (фотокопија од возачката дoзволa заверена на нотар)
  • Важечка лична карта
  • Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит
  •