ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија ЦЕ

 

  • Пријава за полагање на возачкиот испит
  • Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „ЦЕ“ категорија
  • Лекарско уверение (за „ЦЕ“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Доказ дека кандидатот поседува возачка дозвола за управување со возила од „Ц“ категорија најмалку една година (фотокопија од возачката дoзволa заверена на нотар)
  • Важечка лична карта
  • Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит
  •