ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија Ц1

 

  • Пријава за полагање на возачкиот испит
  • Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „Ц1“ категорија
  • Лекарско уверение (за „Ц1“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Доказ дека кандидатот поседува возачка дозвола за управување со возила од „Б“ категорија најмалку една година (фотокопија од возачката дoзвола заверена на нотар)
  • Важечка лична карта
  • Важечка возачка дозвола
  •