ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија БЕ

 

  • Пријава за полагање на возачкиот испит
  • Лицето една година да поседува „Б” категорија
  • Лекарско уверение не постаро од осумнаесет месеци
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Важечка лична карта и возачка дозвола
  • Потврда за извршено оспособување на кандидатот
  •