ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија A2

 

  • Пријава за Полагање на Возачкиот Испит
  • Лицето да има наполнето 18 години
  • Лекарско уверение
  • Потврда за положен испит по прва помош
  • Документ за проверка на идентитет
  • Потврда за извршено оспособување на кандидатот
  • Има завршено најмалку основно образование
  • Важечка возачка дозвола (доколку има повисока категорија)
  •