ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија A1

 

  • Пријава за Полагање на Возачкиот Испит
  • Лицето да има наполнето 16 години
  • Лекарско уверение
  • Потврда за положен испит по прва помош
  • Документ за проверка на идентитет
  • Потврда за извршено оспособување на кандидатот
  • Изјава на лицето или негов старател ако лицето не наполнило 18 год.
  • Важечка возачка дозвола (доколку има повисока категорија)
  •