ЗА КАНДИДАТИТЕ

Потребни документи за категорија A

 

  • Пријава за полагање на возачкиот испит 
  • Потврда за завршена обука за кандидат за возач од „А“ категорија
  • Лекарско уверение (за „А“ категорија) не постаро од осумнаесет месеци
  • Доказ за завршено најмалку основно образование
  • Важечка лична карта за увид на исполнетоста на условот за 
      возраста ( наполнети 18 год. )
  • Доколку кандидатот поседувa возачка дозвола за управување на возила од повисока категорија, се полага само практичен дел од возачкиот испит и во тој случај потребена е фотокопија од возачката дозвола заверена на нотар
  • Доказ за уплатени трошоци за полагање на возачкиот испит
  •